حاج جعفری در همایش یک روزه فوتبال و فوتسال : با اوضاع بد اقتصادی چرخ فوتبال را چرخاندیم

۹۶/۰۲/۰۹ شماره 374 ۳۷۴
شماره 374 ۳۷۴
کرمان ورزشی شماره ۳۷۴ ۹۶/۰۲/۰۹