حاج جعفری رئیس هیات فوتبال استان: باشگاه من را به بازی نمی گرفت

۹۵/۰۳/۱۲ شماره 351 ۳۵۱
شماره 351 ۳۵۱
کرمان ورزشی شماره ۳۵۱ ۹۵/۰۳/۱۲