حاشیه نشینی;درگیر با پوست و استخوان شهر

۹۴/۱۰/۱۵ شماره 2238 ۲۲۳۸
شماره 2238 ۲۲۳۸
کرمان امروز شماره ۲۲۳۸ ۹۴/۱۰/۱۵