حاشیه نشینی در مرکز استان کرمان متوقف شد

۹۶/۰۸/۲۰ شماره 596 ۵۹۶
شماره 596 ۵۹۶
استقامت شماره ۵۹۶ ۹۶/۰۸/۲۰