حال خراب مخابرات کرمان

۹۴/۱۰/۱۳ شماره 531 ۵۳۱
شماره 531 ۵۳۱
پیام ما شماره ۵۳۱ ۹۴/۱۰/۱۳