حدیث کریمی فر سازنده فیلم «دختران در قاب» : خواستم درد مشترک زنان را فریاد کنم

۹۶/۰۳/۲۳ شماره 141 ۱۴۱
شماره 141 ۱۴۱
زن و اجتماع شماره ۱۴۱ ۹۶/۰۳/۲۳