حذف « ثبت طلاق از شناسنامه» باعث افزایش طلاق می شود

۹۶/۰۶/۰۴ شماره 2268 ۲۲۶۸
شماره 2268 ۲۲۶۸
ندای وحدت شماره ۲۲۶۸ ۹۶/۰۶/۰۴