حذف فقز مطلق از محورهای بنیادین بودجه سال 97

۹۶/۱۰/۰۳ شماره 95 ۹۵
شماره 95 ۹۵
ندای اعتدال کرمان شماره ۹۵ ۹۶/۱۰/۰۳