حریم قلعه تاریخی سموران کوچک میشود

۹۴/۱۰/۲۲ شماره 29 ۲۹
شماره 29 ۲۹
فردای کرمان شماره ۲۹ ۹۴/۱۰/۲۲