حسن روحانی؛ برجام تنها با اجرای دقیق تعهدات مستحکم میشود

۹۵/۰۲/۱۳ شماره 615 ۶۱۵

۶۱۵

۳۳
شماره 615 ۶۱۵
پیام ما شماره ۶۱۵ ۹۵/۰۲/۱۳