حسن روحانی در مناظره دوم: شعار ندادیمعمل کردیم

۹۶/۰۲/۱۶ شماره 571 ۵۷۱
شماره 571 ۵۷۱
استقامت شماره ۵۷۱ ۹۶/۰۲/۱۶