حسن روحانی : سرمایه های فراوانی به سمت ایران سرازیر شده است

۹۵/۰۷/۱۷ شماره 741 ۷۴۱
شماره 741 ۷۴۱
پیام ما شماره ۷۴۱ ۹۵/۰۷/۱۷