حسن روحانی : مردم باید بدانند با عاملان حمله به سفارت چگونه برخورد شد

۹۵/۰۴/۰۹ شماره 661 ۶۶۱
شماره 661 ۶۶۱
پیام ما شماره ۶۶۱ ۹۵/۰۴/۰۹