حسن پور: به دنبال تعطیلی کمیته امداد هستیم نه گسترش آن

۹۶/۰۶/۲۸ شماره 185 ۱۸۵
شماره 185 ۱۸۵
دیارکریمان شماره ۱۸۵ ۹۶/۰۶/۲۸