حسینی رئیس هیات همگانی:همه ی هیات ها موظفند کمیته همگانی داشته باشند

۹۵/۰۸/۰۹ شماره 1 ۱
شماره 1 ۱
آفاق ورزشی شماره ۱ ۹۵/۰۸/۰۹