حضور بیش از 150 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه معدنی کرمان

۹۵/۰۳/۰۴ شماره 632 ۶۳۲
شماره 632 ۶۳۲
پیام ما شماره ۶۳۲ ۹۵/۰۳/۰۴