حضور در انتخابات شرِ دشمن را از سر کشور کم خواهد کرد

۹۶/۰۲/۱۲ شماره 2185 ۲۱۸۵
شماره 2185 ۲۱۸۵
ندای وحدت شماره ۲۱۸۵ ۹۶/۰۲/۱۲