حضور قدرتمندانه خودرو سازان کرمانی در نمایشگاه ششم

۹۴/۱۱/۰۶ شماره 43 ۴۳
شماره 43 ۴۳
اقتصاد کرمان شماره ۴۳ ۹۴/۱۱/۰۶