حضور مالکان زمین های زیرگذر مکی آباد در جلسه شورای شهر

۹۵/۰۳/۲۳ شماره 7 ۷
شماره 7 ۷
نگین سیرجان شماره ۷ ۹۵/۰۳/۲۳