حضور مردم در انتخابات دشمنان این ملت و نظام را مایوس خواهد کرد

۹۶/۰۲/۲۷ شماره 2198 ۲۱۹۸
شماره 2198 ۲۱۹۸
ندای وحدت شماره ۲۱۹۸ ۹۶/۰۲/۲۷