حضور پررنگ کرمان در نمایشگاه بین المللی معدن

۹۵/۰۳/۱۰ شماره 637 ۶۳۷
شماره 637 ۶۳۷
پیام ما شماره ۶۳۷ ۹۵/۰۳/۱۰