حفظ امانت در شمردن رای از موارد حق الناس است

۹۴/۱۲/۰۶ شماره 576 ۵۷۶
شماره 576 ۵۷۶
پیام ما شماره ۵۷۶ ۹۴/۱۲/۰۶