حقایق تاز از فاجعه منا

۹۵/۰۶/۱۴ شماره 714 ۷۱۴
شماره 714 ۷۱۴
پیام ما شماره ۷۱۴ ۹۵/۰۶/۱۴