حمام گنجعلیخان کرمان تعطیل شد

۹۴/۰۷/۲۰ شماره۴۶۷ ۴۶۷

۴۶۷

۸۲
شماره۴۶۷ ۴۶۷
پیام ما شماره ۴۶۷ ۹۴/۰۷/۲۰