حمایت شورای شهر اسلامی شهر کرمان از گشت نا محسوس ارشاد

۹۵/۰۲/۰۷ شماره 610 ۶۱۰
شماره 610 ۶۱۰
پیام ما شماره ۶۱۰ ۹۵/۰۲/۰۷