حکم اعدام شرور خطرناک جنوب کرمان

۹۶/۰۴/۲۱ شماره 2236 ۲۲۳۶
شماره 2236 ۲۲۳۶
ندای وحدت شماره ۲۲۳۶ ۹۶/۰۴/۲۱