حکم پوشیدن لباس سیاه در ماه محرم

۹۶/۰۷/۱۰ شماره 2291 ۲۲۹۱
شماره 2291 ۲۲۹۱
ندای وحدت شماره ۲۲۹۱ ۹۶/۰۷/۱۰