حیثیت نظام یا افراد خاطی

۹۶/۰۳/۰۶ شماره 99 ۹۹
شماره 99 ۹۹
نسیم امید شماره ۹۹ ۹۶/۰۳/۰۶