خالی بودن 60 درصد ظرفیت سدها

۹۴/۱۰/۱۵ شماره 28 ۲۸
شماره 28 ۲۸
فردای کرمان شماره ۲۸ ۹۴/۱۰/۱۵