خانم ها را چه به برنامه نویسی؟!

۹۶/۰۷/۱۱ شماره 149 ۱۴۹
شماره 149 ۱۴۹
زن و اجتماع شماره ۱۴۹ ۹۶/۰۷/۱۱