خانه حاج آقاعلی رفسنجان تا پایان امسال آماده بهره برداری است

۹۵/۰۹/۰۲ شماره 46 ۴۶
شماره 46 ۴۶
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۶ ۹۵/۰۹/۰۲