خانه لطفی در آستانه آوار شدن

۹۵/۰۶/۱۳ شماره 540 ۵۴۰
شماره 540 ۵۴۰
استقامت شماره ۵۴۰ ۹۵/۰۶/۱۳