خدمات درمانی رایگان به دانش اموزان استثنایی والدین آنها ارائه می شود

۹۶/۱۰/۳۰ شماره 2365 ۲۳۶۵
شماره 2365 ۲۳۶۵
ندای وحدت شماره ۲۳۶۵ ۹۶/۱۰/۳۰