خریداری 310 میلیارد ریال تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها

۹۶/۰۲/۰۷ شماره 2181 ۲۱۸۱
شماره 2181 ۲۱۸۱
ندای وحدت شماره ۲۱۸۱ ۹۶/۰۲/۰۷