خرید تضمینی گندم در کرمان 10 هزارتن افزایش یافت

۹۶/۰۴/۲۸ شماره2241 ۲۲۴۱
شماره2241 ۲۲۴۱
ندای وحدت شماره ۲۲۴۱ ۹۶/۰۴/۲۸