خسارت به نخلستان های ریگان در پی گرمای شدید و توفان شن

۹۶/۰۴/۳۱ شماره 2242 ۲۲۴۲
شماره 2242 ۲۲۴۲
ندای وحدت شماره ۲۲۴۲ ۹۶/۰۴/۳۱