خسارت سیلاب به 2800 واحد مسکونی رابر

۹۵/۱۲/۰۴ شماره 2146 ۲۱۴۶
شماره 2146 ۲۱۴۶
ندای وحدت شماره ۲۱۴۶ ۹۵/۱۲/۰۴