خسارت20 درصدی به تجهیزات و شبکه برق در زلزله اخیر هجدک کرمان

۹۶/۰۹/۲۰ شماره 2337 ۲۳۳۷
شماره 2337 ۲۳۳۷
ندای وحدت شماره ۲۳۳۷ ۹۶/۰۹/۲۰