خسارت26 میلیارد ریالی سرمازدگی به محصولات گلخانه ای

۹۶/۰۹/۲۶ شماره 2341 ۲۳۴۱
شماره 2341 ۲۳۴۱
ندای وحدت شماره ۲۳۴۱ ۹۶/۰۹/۲۶