خشک سالی کشاورزی کرمان را به چالش کشیده است

۹۵/۰۷/۲۷ شماره 748 ۷۴۸
شماره 748 ۷۴۸
پیام ما شماره ۷۴۸ ۹۵/۰۷/۲۷