خطر تعطیلی در کمین کارخانه های نورد سازی در کرمان

۹۴/۰۸/۲۸ شماره 498 ۴۹۸

۴۹۸

۹۴
شماره 498 ۴۹۸
پیام ما شماره ۴۹۸ ۹۴/۰۸/۲۸