خودروسازان کرمانی در سراشیب سقوط

۹۵/۰۵/۱۸ شماره 691
شماره 691
پیام ما شماره ۹۵/۰۵/۱۸