دادستان کرمان با اشاره به ادعای الودگی اب کرمان خبر داد : تفهیم اتهام عضو شورای شهر

۹۵/۰۴/۰۶ شماره 659 ۶۵۹

۶۵۹

۶۹
شماره 659 ۶۵۹
پیام ما شماره ۶۵۹ ۹۵/۰۴/۰۶