دادگاه علنی عامل حادثه تلخ و خون بار فهرج برگزار گردید

۹۶/۰۳/۰۷ شماره 2206 ۲۲۰۶
شماره 2206 ۲۲۰۶
ندای وحدت شماره ۲۲۰۶ ۹۶/۰۳/۰۷