دار کرمان : حتی یک ریال بودجه عمرانی به استان ابلاغ نشده است

۹۵/۰۴/۰۶ شماره 659 ۶۵۹

۶۵۹

۶۹
شماره 659 ۶۵۹
پیام ما شماره ۶۵۹ ۹۵/۰۴/۰۶