دبیر سابق شورای ترافیک استان : پل 4راه احمدی و زیرگذر جبلیه جمع شود

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 50 ۵۰
شماره 50 ۵۰
فردای کرمان شماره ۵۰ ۹۵/۰۹/۲۳