دبیر کل حزب توسعه و ازادی استان کرمان : برای انتخابات شورا لیست واحد می دهیم

۹۵/۱۲/۱۵ شماره 655 ۶۵۵
شماره 655 ۶۵۵
امیدکرمان شماره ۶۵۵ ۹۵/۱۲/۱۵