درتوسعه تخت بیمارستانی استان دو دهه عقب هستیم

۹۵/۱۲/۰۲ شماره 2144 ۲۱۴۴
شماره 2144 ۲۱۴۴
ندای وحدت شماره ۲۱۴۴ ۹۵/۱۲/۰۲