درخشش تیم رباتیک دانشگاه آزاد واحد کرمان

۹۶/۰۲/۰۹ شماره 2182 ۲۱۸۲
شماره 2182 ۲۱۸۲
ندای وحدت شماره ۲۱۸۲ ۹۶/۰۲/۰۹