درخواست ملاقات ترامپ از روحانی

۹۷/۰۴/۳۰ شماره 2470 ۲۴۷۰
شماره 2470 ۲۴۷۰
ندای وحدت شماره ۲۴۷۰ ۹۷/۰۴/۳۰